Home page / Kominár - čistenie komína a iné / Kontrola komínov

Kontrola komínov

frézování komína

Aj napriek výdobytkom doby, komíny v 21. storočí zohrávaju naďalej dôležitú úlohu. Starostlivoť, teda kontrola komínov a čitenie komínov, vychádza priamo z legislatívy SR. Komín je súčasťou vykurovacieho systému a zanedbanie jeho kontroly môže mať fatálne následky nielen na hmotnom majetku. Aj u nás, či v zahraničí sa nie nadarmo stal komínár symbolom šťastia a hojnosti.
Výklad kontoly komínov si môžeme rozdeliť do čistenia komínov a do revízie komínov, pričom oba procesné kroky sú povinné.


Povinné čistenie komínov treba vykonávať v nasledujúcich lehotách:

 • raz za štyri mesiacev prípade spalovania kvapalných či tuhých palív
 • raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá naištalovanú vložku
 • raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

 • dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
 • šesť mesiacov, v prípad spaľovania plynných palýv
 • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
 • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
 • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu je nutné vyberať pri každom čistení komína.
 • Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.
 • Pre vyššie uvedené platí princíp subsidiarity, teda zákon je nadradený dokumentácií výrbocu kotlov, či už na pevné alebo plynné palivo

Revízie komínov je dôležité vykonávať obdobne a to najmä v prípade zakúpenia a zapojenia nového spotrebiča (kotol, výhrevné teleso, pec) alebo v prípade, že ste postavili komín.

Čistenie komína

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola komínov

Kontrola dronom

Meranie ťahu komína

Vypaľovanie komína

Frézovanie komínov

Stavba krbov a pecí

Plynové kotly

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top