Home page / Kolaudácia domu / Doklady ku kolaudácii

Doklady ku kolaudácii

Doklady ku kolaudácií rodinného domu je súbor domumentov na základe ktorého miestne príslušný stavevný úrad rozhodne o kolaudácií stavby. Odporúčame ešte pred oslovením stavebného úradu, požiadať stavebný dozor o kontrolu stavby a v prípade vád, ich odstrániť.

Následne podáme doklady ku kolaudácií rodinného domu na stavebný úrad a to vo forme Žiadosti o vydanie stavebného rozhodnutia. Stavebník – žiadateľ musí doložiť potrebné doklady ku kolaudácií, ktoré vyžaduje stavebný úrad.

Jednotlivé prílohy ku kolaudácií rodinného domu:

 • Kópia stavebného povolenia (nemusí byť úradne overená)
 • Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novobudované siete a rozvody
 • Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu (revízna správa – revízny techni k komínov)
 • Doklady k vyhotoveniu bleskozvodu (Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu)
 • Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad.
 • Stavebný denník
 • Vytyčovací výkres
 • 2 x projektová dokumetácia 
 • Geometrický plán overený OÚ– Katastrálny odbor (ak novostavba, zmena pôdorysu
 • Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy
 • V prípade zmeny vlastníckych vzťahov potrebujeme ku Žiadosti priložiť aj tieto dokumenty:
 • Originál kópie z katastrálnej mapy.
 • Výpis z listu vlastníctva overený OÚ– Katastrálny odbor, prípadne inú právnu listinu, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom.

Odpad:

 • Zmluva o odvážaní a likvidácií odpadu
 • Potvrdenie a likvidácii stavebného odpadu

Voda, kanalizácia:

 • Inštalácia vodomera
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vnútorný rozvod
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vonkajší rozvod
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy – ak máme žumpu

Elektrické rozvody, spotrebiče a elektricky poháňané systémy:

 • Zmluva o odbere elektrickej energie s príslušným poskytovateľom služieb
 • Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
 • Atest elektrorozvádzača – ak máme hodiny, toto nie je potrebné

Plyn, kúrenie:

 • Zmluva o odbere zemného plynu
 • Osvedčenie o odbornej skúške plynového zariadenia
 • Správa o vykonaní odbornej skúšky plynového zariadenia – východisková skúška
 • Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
 • Certifikát k plynovému kotlu
 • Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému
 • Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému
 • Certifikát k zásobníkovému ohrievaču vody
 • Súhlas OŽP, s uvedením malého zdroja zn. do prevádzky
 • Správa o revízií komínového systému

V prípade iných zariadení a systémov si treba pripraviť aj nasledujúce dokumenty:

 • Bazén – hygienik
 • Bazén – Inšpektorát bezpečnosti práce
 • Bazén – revízia elektrických zariadení pre bazén
 • Vstupná brána, garážová brána – revízia elektrických zariadení, certifikáty.
 • Energetický certifikát budovy

Naša spoločnosť zabezpečuje vyhotovenie komínov a bleskozvodov s príslušnými revíznymi správami, potrebnými ku úspešnému absolvovaniu kolaudačného konania rodinného domu.

Žiadosť o kolaudáciu rodinného domu vzor

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top