Home page / Kolaudácia domu / Podmienky kolaudácie rodinného domu

Podmienky kolaudácie rodinného domu

V prípade, že ste splnili náležitosti podania Žiadosti stavebníka o vydanie kolaudačného konania a príslušné prílohy, miestne príslušný stavebný úrad oznámi všetkým účasníkom daného konania, začatie kolaudačného konania, pričom zadáva lehotu najmenej 10 dní pred ústnym konaním v súčinnsoti s miestnym zisťovaním. Podmienky kolaudácie rodinného domu sú striktné a preto pod miestnym zisťovaním treba rozumieť komisiu, ktorá skúma či bola stavba zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou, či boli splnené podmienky vychádzajúce z územného plánu, uz. rozhodnutia a samozrejme so stavebným povolením.

Kolaudácia domu a podmienky stavebného úradu môžu byť podmienené aj inými faktormi, ktoré je nutné spomenúť najneskôr v ústnom konaní, ktoré je vedené na záver.
Kedy sa kolaudačné konanie nevydá? Z dikcie zákona je jasné, že kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak:

  1. nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
  2. nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
  3. nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
  4. nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
  5. nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f).
  6. nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Na základe splnenia podmienok kolaudácie rodinného domu a v prípade ak sa nezistia väčšie nedostatky, bude stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie v ktorom bude pomenový účel užívania stavby a bezpečnostné podmieky užívania stavby. V kolaudačných rozhodnutiach môžu byť uvedené aj zistené nedostaky a termín do kedy sa majú odstrániť.

Veríme, že Vám bol článok nápomocný a kolaudáciu rodinného domu dotiahnete do úspešného konca.

Blog

Napísali o nás v STARTIT UP

7 / 6 / 2022

gor Manďák je 32-ročný Bratislavčan, ktorý študoval na strednej škole umeleckého priemyslu, a to v odbore reštaurátor-konzervátor so zameraním na drevo. Následne sa rozhodol ísť na vysokú školu ekonómie a manažmentu.

Zistiť viac

Čo potrebujeme ku kolaudácii rodinného domu

16 / 5 / 2017

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý na základe stavu stavby rozhodne, či je zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov stavebného konania a či spĺňa kritériá z pohľadu starostlivosti o životné prostredie...

Zistiť viac

Stavba komína postup

9 / 5 / 2017

Pri stavbe komína by sme mali brať do úvahy viacero hľadísk ako sú veľkosť miestnosti, druh pripojeného spotrebiča, situovanie kozuba, veľkosť ohniska, materiál domu, protipožiarne požiadavky, druh paliva (plyn, kvapalné, tuhé)...

Zistiť viac

Revízia komína ako často

2 / 5 / 2017

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol. Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon...

Zistiť viac

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach v zmysle vyhlášky 347/1990 Zb.z.

OSVEDČENIA PDF
Top